Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. 

Algemeen
De informatie op deze website kan u helpen om een weloverwogen keuze te maken voor een positieve gezondheidsimpact op uw dier. Equibellien is echter geen vervanging van een paardenarts of dierenarts. De informatie en producten op deze website zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, genezen of te voorkomen. De informatie is voor educatieve doeleinden en niet ter vervanging van het advies van uw specialist. Een goede anamnese is nodig voor een behandeling. De verantwoordelijkheid van het inzetten of gebruiken van de informatie op deze website blijft bij de eigenaar (en elke andere partij) van het dier. 

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot de inhoud, werking en vormgeving van deze website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, html-codes, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan Equibellien en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Met uitzondering van het downloaden en printen van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Equibellien niet toegestaan de inhoud en/of vormgeving van deze website te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Equibellien spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Equibellien sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Equibellien spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website. Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Equibellien. Equibellien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.

Persoonsgegevens
Indien u op deze website uw gegevens invult om op de hoogte te worden gehouden over de activiteiten van Equibellien, worden deze gegevens door Equibellien geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van informatie en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Equibellein daartoe op grond van de wet verplicht is. Uw gegevens zullen worden geregistreerd totdat u zich afmeldt door een e-mail te sturen naar info@equibellien.com. Alle gegevens die u op deze website invult en e-mails die u aan Equibellien stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.